Dárkové poukazy pro vaše blízké právě v prodeji!
Intenzivní kurzy hubnutí STOB otevíráme již v lednu 2012!

Mediace

mediace

Konflikty jsou přirozenou součástí naší komunikace. Kdyby neexistovaly, věci by se nevyvíjely. Konflikt není pouze problém, je to i příležitost, jak se posunout. Lidé mají tendenci se konfliktům spíše vyhýbat. Vyhledává je málokdo. Ale někdy se to v životě zamotá a přijdou situace, kdy je třeba konflikt uchopit a pokusit se o řešení.

Mediace je velmi rychlý a pružný proces umožňující efektivní řešení konfliktů. Statistiky uvádějí, že při jejím použití dochází k urovnání sporů až v 80 % případů. Jedná se o metodu hojně rozšířenou v USA, Kanadě, Francii, Velké Británii a dalších státech Evropské unie. Cílem mediace je dosažení dohody. V případech, kde to okolnosti vyžadují, je mediační dohoda předkládána soudu ke schválení či jako ukázka dobré vůle a podklad k dalšímu rozhodování. Mediace je často jedinou a nejlepší cestou k úspěšnému nalezení východiska či pomoci. Je vhodná vždy tam, kde:

 • Je složité se domluvit,
 • Nelze dojít k řešení,
 • Je nemožné spolu komunikovat.

Role mediátora
Mediátor je odborník na efektivní komunikaci a vyjednávání, který nerozhoduje o řešení, vině či nevině, ale vytváří stranám podmínky pro důstojné a účinné jednání a vede je k urovnání sporu a dosažení dohody přijatelné pro obě strany. Rolí mediátora je kvalifikovaně řídit proces mediace, usnadňovat a strukturovat komunikaci, definovat sporné body, zajišťovat porozumění, podporovat účastníky mediace tak, aby sami mohli nalézt konstruktivní řešení sporu. Mediátor je etickým kodexem povinen být nestranný a neutrální a zachovávat diskrétnost a mlčenlivost.

Výhody mediace:

 • Strany mají kontrolu nad procesem řešení sporu,
 • Výsledkem je společná dohoda přijatelná pro obě strany,
 • Je rychlejší a levnější než soudní procesy,
 • Snižuje psychické napětí, vyčerpání a únavu ze sporu,
 • Zachovává důvěru, soukromí a důstojnost účastníků,
 • Klienti si navzájem ujasní svá očekávání, zájmy a potřeby,
 • Možnost zlepšení vztahů a případné budoucí spolupráce,
 • Možnost být pochopen a pochopit druhou stranu.

Typy mediace

Rodinná mediace

 • péče o dítě,
 • výchova dítěte,
 • výše výživného,
 • styk s dítětem,
 • manželské spory,
 • příbuzenské spory,
 • mezigenerační spory.

Občanské mediace

 • sousedské spory,
 • majetkové a finanční spory,
 • dědické spory,
 • autorské spory,
 • ekologické spory,
 • spory mezi majiteli a nájemníky,
 • vztahy mezi občanem a institucemi,
 • vztahy mezi občany navzájem,
 • interetnické.

Pracovní a firemní mediace

 • pracovně-právní spory,
 • zaměstnanecké spory,
 • spory podřízených a nadřízených,
 • spory managementu a majitelů,
 • spory mezi spolumajiteli firem,
 • spory mezi firmami,
 • obchodní spory mezi firmou a zákazníkem,
 • smírčí jednání, atd.

Trestněprávní mediace

Zvláštní kategorie sporů, která bývá nejčastěji mediována Probační a mediační službou ČR. Jedná se zpravidla o náhrady škod a urovnání konfliktních vztahů v souvislosti s trestným činem. Výsledky mediace mohou napomoci při rozhodování soudců.


Mediace v zákonech
Předpisem č. 295/2008 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 99/1963 Sb., o. s. ř., ve znění pozdějších předpisů, a sice v:

- § 100 odst. 3, který zní:
,,(3) Ve věcech péče o nezletilé děti může soud uložit účastníkům na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii. Účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii nelze uložit po dobu platnosti předběžného opatření podle § 76b odst. 1.“.

- § 110 odst. 2, který zní :
„(2) Jestliže účastníci souhlasí s provedením mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání a s tím, aby si soud mohl od osoby nebo zařízení, které má mimosoudní jednání provádět, vyžadovat informace o průběhu jednání, soud řízení přeruší, jestliže se to nepříčí účelu řízení. Soud současně může stanovit podmínky pro další trvání přerušení řízení, zejména stanovit účastníkům povinnost informovat soud o průběhu a výsledku mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání. Tato povinnost se nevztahuje na poskytování informací o skutečnostech, které vzešly při mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání najevo a které se neprojevily na výsledku tohoto jednání.“.

- § 111 odst. 3, který zní :
„(3) Jestliže je řízení přerušeno podle § 110, pokračuje v něm soud na návrh po uplynutí tří měsíců. Jestliže je řízení přerušeno podle § 110 odst. 2, soud s ohledem na povahu daného řízení pravidelně zjišťuje stav mimosoudního jednání. S výjimkou řízení o rozvod může soud na návrh a v případech podle § 110 odst. 2 i bez návrhu pokračovat v řízení i před uplynutím této lhůty, jsou-li pro to závažné důvody. Není-li návrh na pokračování v řízení podán do jednoho roku, soud řízení zastaví.“.


Jak dlouho mediace trvá?
Jedno mediační setkání obvykle trvá 2-3 hodiny. Počet potřebných sezení není možno předem určit. Záleží na typu sporu a na přístupu účastníků. Někdy postačí jedno mediační sezení, jindy jich je potřeba víc.

Kolik stojí mediace?
Hodinová sazba za mediační sezení činí 800 Kč. O náklady se podle pravidel mediace dělí strany sporu rovným dílem. Garantem platby je vždy iniciátor mediace. Strany mají možnost mediaci kdykoliv ukončit.


Informace a objednávky
nebo na tel.: 777 955 333

Kontakt

Lenka Polívková
Tel.: +420 777 955 333
E-mail:

Na konzultace je nutné se objednat předem e-mailem
nebo telefonicky!

Poradna Růžová zahrada
1. máje 535/50
460 07 Liberec III-Jeřáb
(Business Centrum Řeznická)

Poradna Růžová zahrada
Palackého 3145/41
466 37 Jablonec nad Nisou
(Budova Jablonex Group)

Galerie

Lenka Polívková